Tagged: manifest

Manifest de la Plataforma Defensem el Port Vell

[más abajo en castellano]

La Plataforma Defensem el Port Vell ha estat creada aquest mes de maig per veïns i veïnes de la Barceloneta i altres barris de la ciutat de Barcelona per plantar cara al nou projecte especulatiu de la reforma del Port Vell, ampliació i privatització del Moll d’Espanya.

Aquest projecte fa visible de nou l’obstinació per promoure un model de ciutat excloent i privatitzat només a l’abast d’alguns super-rics. En aquesta part de la ciutat coneixem molt bé les problemàtiques vinculades a l’especulació urbanística i a la privatització de l’espai públic com va ésser per exemple la construcció de l’hotel Vela o del Complex Comercial del Maremàgnum ben a prop a les immediacions del Port Vell. Aquest nou projecte implicarà nous impactes socials no només al barri sinó a la ciutat en clar detriment de la cultura marítima i del nostre dret a la ciutat.

Aquesta reforma no aposta per una cultura de sostenibilitat de la nostra ciutat. Les iniciatives i projectes a les ciutats han de preveure no només el benefici econòmic, sinó també l’impacte social i mediambiental que suposa per les persones que hi vivim.

És en aquest context que la Plataforma en Defensa del Port Vell estableix els seus principis fundacionals per fer front a aquesta nova envestida contra els nostres drets.

 • Defensem la no privatització de l’espai públic, per això declarem la nostra ferma oposició a l’ampliació del Moll d’Espanya i l’afectació de la part Nord del Moll de Pescadors. Volem un Port ciutadà, un espai de gaudiment per a tots els qui vivim a la ciutat. Un espai on poder gaudir de la cultura marítima que és part del nostre patrimoni històric i social.
 • Ens oposem a la construcció de barreres com les que implicaran la definició de part d’aquest espai com a zona d’alta seguretat, així com la construcció del mur que preveu el projecte al Moll d’Espanya que suposaria l’anul·lació de l’horitzó de la Barceloneta i el Gòtic llevant.
 • L’impacte social i ambiental d’aquest projecte que pretén convertir el Port Vell en el garatge dels super-iots de luxe és un altre dels principis que fonamenta la nostra clara oposició.

L’augment dels preus de l’habitatge fruit d’aquesta nova inversió especulativa, produirà una nova expulsió de veïns i veïnes que no podran pagar els preus del lloguer al barri, com la que ja està patint la Barceloneta i altres barris de Ciutat Vella a través de la multiplicació de pisos turístics. Alhora, la substitució d’amarradors de vaixells de pesca per amarradors de grans iots implicarà l’arraconament de la pesca al Port Vell i l’amenaça de la seva desaparició en detriment de la sobirania alimentària de la ciutat. L’abandonament progressiu que ha patit la pesca artesanal a la ciutat de Barcelona, respectuosa amb el seu medi natural, i la importància d’articular-se amb associacions/cooperatives de consumidors/es responsables que donin suport a aquest model encara viu que es troba en vies d’extinció, també es veu afectat per aquesta intervenció. Es fa evident la necessitat imperiosa d’una avaluació ambiental rigorosa i independent sobre aquest projecte.

Així mateix, volem denunciar la vulneració del dret d’accés a la informació per part de les persones i entitats afectades, que fins i tot i sol·licitant-ho no han pogut accedir a la totalitat del projecte. En tot aquest procés l’Autoritat Portuària ha actuat de forma poc transparent, impedint la suposada informació pública del projecte. Exigim transparència i participació del veïnat en aquest en una actuació que afectarà clarament la relació de Barcelona amb el mar.

Qui forma part de la Plataforma

____________________________________________________________________________________________

Manifiesto de la plataforma
Defendamos el Port Vell

La Plataforma Defendamos el Port Vell ha sido creada este mes de mayo por vecinos y vecinas de la Barceloneta y otros barrios de la ciudad de Barcelona para hacer frente al nuevo proyecto especulativo de la reforma del Port Vell, ampliación y privatización del Muelle de España.

Este proyecto hace visible de nuevo la obstinación por promover un modelo de ciudad excluyente y privatizado sólo al alcance de algunos super-ricos. En esta parte de la ciudad conocemos muy bien las problemáticas vinculadas a la especulación urbanística y a la privatización del espacio público como fué por ejemplo la construcción del hotel Vela o del Complejo Comercial del Maremagnum bien cerca a las immediacions del Port Vell. Este nuevo proyecto implicará nuevos impactos sociales no sólo en el barrio sino en toda la ciudad y un claro detrimento de la cultura marítima y de nuestro derecho a la ciudad.

Esta reforma no apuesta por una cultura de sostenibilidad de nuestra ciudad. Las iniciativas y proyectos en las ciudades tienen que prever no sólo el beneficio económico, sino también el impacto social y medioambiental que supone para las personas que vivimos.

Es en este contexto que la Plataforma en Defensa del Port Vell establece sus principios fundacionales para hacer frente en esta nueva embestida contra nuestros derechos.

• Defendemos la no privatización del espacio público, por eso declaramos nuestra firme oposición a la ampliación del Muelle de España y la afectación de la parte Norte del Muelle de Pescadores. Queremos un Puerto ciudadano, un espacio de disfrute para todos quienes vivimos en la ciudad. Un espacio donde poder disfrutar de la cultura marítima, parte de nuestro patrimonio histórico y social.
• Nos oponemos a la construcción de barreras como las que implicarán la definición de gran parte de este espacio como zona de alta seguridad, así como la construcción del muro que prevé el proyecto al Muelle de España que supondría la anulación del horizonte de la Barceloneta y el Gótico levante.

• El impacto social y ambiental de este proyecto que pretende convertir el Port Vell en el garaje de los super-yates de lujo es otro de los principios que fundamenta nuestra clara oposición.

El aumento de los precios de la vivienda fruto de esta nueva inversión especulativa, producirá una nueva expulsión de vecinos y vecinas que no podrán pagar los precios del alquiler en el barrio, como la que ya está sufriendo la Barceloneta y
otros barrios de Ciutat Vella a través de la multiplicación de pisos turísticos. A la vez, la sustitución de amarres de barcos de pesca por amarres de grandes yates implicará el arrinconamiento de la pesca al Port Vell y una amenaza de desaparición en detrimento de la soberanía alimentaria de la ciudad. El abandono progresivo que ha sufrido la pesca artesanal en la ciudad de Barcelona, respetuosa con su medio natural, y la importancia de articularse con asociaciones/cooperativas de consumidores/se responsables que apoyen este modelo todavía vivo que se encuentra en vías de extinción, también se verá afectado por esta intervención.
Se hace evidente la necesidad imperiosa de una evaluación ambiental rigurosa e independiente sobre este proyecto.

Así mismo, queremos denunciar la vulneración del derecho al acceso a la información por parte de las personas y entidades afectadas, que incluso y solicitándolo no han podido acceder a la totalidad del proyecto. En todo este proceso la Autoridad Portuaria ha actuado de forma poco transparente, impidiendo la supuesta información pública del proyecto. Exigimos transparencia y participación del vecindario en una actuación que afectará claramente la relación de Barcelona con el mar.


Manifiesto de la plataforma Defendamos el Port Vell

La Plataforma Defendamos el Port Vell ha sido creada este mes de mayo por vecinos y vecinas de la Barceloneta y otros barrios de la ciudad de Barcelona para hacer frente al nuevo proyecto especulativo de la reforma del Port Vell, ampliación y privatización del Muelle de España.

Este proyecto hace visible de nuevo la obstinación por promover un modelo de ciudad excluyente y privatizado sólo al alcance de algunos super-ricos. En esta parte de la ciudad conocemos muy bien las problemáticas vinculadas a la especulación urbanística y a la privatización del espacio público como fué por ejemplo la construcción del hotel Vela o del Complejo Comercial del Maremagnum bien cerca a las immediacions del Port Vell. Este nuevo proyecto implicará nuevos impactos sociales no sólo en el barrio sino en toda la ciudad y un claro detrimento de la cultura marítima y de nuestro derecho a la ciudad.

Esta reforma no apuesta por una cultura de sostenibilidad de nuestra ciudad. Las iniciativas y proyectos en las ciudades tienen que prever no sólo el beneficio económico, sino también el impacto social y medioambiental que supone para las personas que vivimos.

Es en este contexto que la Plataforma en Defensa del Port Vell establece sus principios fundacionales para hacer frente en esta nueva embestida contra nuestros derechos.

 • Defendemos la no privatización del espacio público, por eso declaramos nuestra firme oposición a la ampliación del Muelle de España y la afectación de la parte Norte del Muelle de Pescadores. Queremos un Puerto ciudadano, un espacio de disfrute para todos quienes vivimos en la ciudad. Un espacio donde poder disfrutar de la cultura marítima, parte de nuestro patrimonio histórico y social.

 • Nos oponemos a la construcción de barreras como las que implicarán la definición de gran parte de este espacio como zona de alta seguridad, así como la construcción del muro que prevé el proyecto al Muelle de España que supondría la anulación del horizonte de la Barceloneta y el Gótico levante.

 • El impacto social y ambiental de este proyecto que pretende convertir el Port Vell en el garaje de los super-yates de lujo es otro de los principios que fundamenta nuestra clara oposición.

El aumento de los precios de la vivienda fruto de esta nueva inversión especulativa, producirá una nueva expulsión de vecinos y vecinas que no podrán pagar los precios del alquiler en el barrio, como la que ya está sufriendo la Barceloneta y otros barrios de Ciutat Vella a través de la multiplicación de pisos turísticos. A la vez, la sustitución de amarres de barcos de pesca por amarres de grandes yates implicará el arrinconamiento de la pesca al Port Vell y una amenaza de desaparición en detrimento de la soberanía alimentaria de la ciudad. El abandono progresivo que ha sufrido la pesca artesanal en la ciudad de Barcelona, respetuosa con su medio natural, y la importancia de articularse con asociaciones/cooperativas de consumidores/se responsables que apoyen este modelo todavía vivo que se encuentra en vías de extinción, también se verá afectado por esta intervención. Se hace evidente la necesidad imperiosa de una evaluación ambiental rigurosa e independiente sobre este proyecto.

Así mismo, queremos denunciar la vulneración del derecho al acceso a la información por parte de las personas y entidades afectadas, que incluso y solicitándolo no han podido acceder a la totalidad del proyecto. En todo este proceso la Autoridad Portuaria ha actuado de forma poco transparente, impidiendo la supuesta información pública del proyecto. Exigimos transparencia y participación del vecindario en una actuación que afectará claramente la relación de Barcelona con el mar.

adhesiones en defensemportvell@gmail.com

Manifest Defend Port Vell

The platform “Defend Port Vell” was created last May 2012 by citizens of “La Barceloneta” and other neighbourhoods of Barcelona city in order to confront the new speculative project of Port Vell’s refurbishment, expansion and privatization of some public docks as the “Moll d’Espanya” (Dock of Spain).

This project shows again the stubbornness to promote an excluding and privatized city model which only some super-rich people can afford. In this part of the city we are already familiar with the problems related to property speculation and privatization of the public space, such as the construction of the W Hotel or the “Maremagnum” shopping mall, both around Port Vell.

The new project will imply more social impacts in the La Barceloneta’s neighbourhood and also elsewhere in Barcelona, diminishing both the maritime culture and our right to the city.

This refurbishment does not promote a culture of sustainability in our city. Initiatives and projects in cities must not only foresee economic benefits but also social and environmental impacts that those who live in the city will face. It is in this context that the platform “Defend Port Vell” establishes its foundational principles to confront this new attack to our rights

 • We defend the non-privatization of public space and we therefore declare our firm opposition to the expansion of Moll d’Espanya and its affectation in the northern part of the Fish Dock. We want a harbour for citizens, a place to be enjoyed by those of us who live in the city. A space where to enjoy the maritime culture that is part of our historic and social heritage.
 • We are against the construction of the required barriers to make this space a “high security area”. We are also against the construction of the projected wall in Moll d’Espanya because it would make the horizon sights of Barceloneta and eastern Gòtic disappear.
 • The social and environmental impact of this project, which aims to make Port Vell the home port of luxurious super-yachts, is yet another reason on which our opposition to the project is based.

The result of this new speculative project will be the expulsion of those neighbours who can’t afford the increasing of the housing prices in the neighbourhood. This is already happening in La Barceloneta and other neighbourhoods in Old Town of Barcelona because the increasing of touristic apartments and flats. At the same time, the use of fishing ships’ berths by much larger yachts will decrease the fishing fleet in Port Vell, – at risk of disappearing now -, and thus diminishing the city’s alimentary autonomy. The environmentally friendly traditional fishing way has suffered a progressive abandonment and it needs an articulation with associations and consumer cooperatives which support the model in its struggle to keep it alive. It is therefore clear that an environmental evaluation of this project is required.

Moreover, we want to denounce the infringement of the right to information by affected people and entities which, even requesting so, have not been provided with access to the full project. In this whole process, the Port Authority has acted in a non-transparent way, preventing public information of the project to be accessed. We demand transparency and citizen’s participation in this process, which will clearly affect the relationship between Barcelona and the sea.

to adhere defensemportvell@gmail.com

Manifeste du réseau associatif “Défendons le Port Vell”

Le réseau associatif “Défendons le Port Vell” a été créé en mai 2012 par les voisins et voisines de la Barceloneta et des autres quartiers de Barcelone pour faire face à ce nouveau projet spéculatif de réforme du “Port Vell” (vieux port), l’expansion et la privatisation du “Moll d’Espanya” (quai de l’Espagne).

Ce projet met en évidence encore une fois l’obstination à promouvoir un modèle de ville excluant et privatisée que seuls quelques super riches peuvent s’offrir. Dans cette partie de la ville, nous sommes très conscients des problèmes liés à la spéculation urbanistique et á la privatisation de l’espace public, tels que la construction de l’hôtel W ou le centre commercial Maremagnum juste à coté du Port Vell. Ce projet aura de nouvelles conséquences sociales non seulement dans le quartier mais également dans toute la ville, pénalisant de toute évidence la culturemaritime etnotredroit à la ville.

Cette réforme ne promeut pas une culture de développement durable dans notre ville. Les initiatives et projets dans les villes doivent prendre en compte non seulement le bénéfice économique, mais également l’impact social et environnemental pour les citoyens.

C’est dans ce contexte que le réseau associatif “Défendons le Port Vell” définit ses principes fondateurs pour faire face à cette nouvelle attaque contre nos droits.

Nous défendons la non privatisation de l’espace public, et par conséquent, nous déclarons notre ferme opposition à l’extension du Moll d’Espanya” et la modification de la partie Nord du “Quai des pêcheurs”. Nous voulons un port public, un lieu de détente pour tous ceux qui vivent dans la ville. Un espace pour profiter de la culture maritime qui fait partie de notre patrimoine historique et sociale.

Nous nous opposons à la construction des barrières nécessaires pour définir cet espace comme zone de haute sécurité. Nous sommes également contre la construction du mur prévu pour le projet du Moll d’Espanya”, qui boucherait l’horizon de la Barceloneta et du Gotique.

L’impact social et environnemental de conversion du Port Vell en garage pour les super yachts de luxe est une autre raison de notre forte opposition.

L’augmentation des prix du logement, due á ce nouvel investissement spéculatif entrainera de nouvelles expulsions du voisinage qui ne peut pas se permettre un loyer plus élevé. Le problème se pose déjà dans la Barceloneta et dans les autres quartiers de Ciutat Vella à cause de la multiplication des appartements touristiques. En outre, le remplacementd’amarragesdes bateaux de pêche par ceux des grands yachts impliquerait la mise au rebut de la pêche au port Vell et la menace de sa disparition et par voie de conséquence la perte de l’autonomie alimentaire de la ville. La pêche traditionnelle, respectueuse de l’environnement naturel, a souffert d’un abandon progressif et elle a besoin de l’articulation des associations et coopératives de consommateurs qui soutiennent ce modèle et se battent pour la maintenir en vie. Il est donc clair qu’une évaluation environnementale rigoureuse et indépendante de ce projet est nécessaire.

De plus, nous dénonçons la violation du droit d’accès à l’information par les personnes et entités concernées, qui n’ont pu, même âpres leur demande, accéder à l’ensemble du projet. Tout au long de ce processus, l’Autorité Portuaire a agi de manière non transparente, en empêchant la diffusion publique du projet. Nous exigeons la transparence et la participation des citoyens sur les mesures qui affectent clairement la relation entre Barcelone et la mer.

Manifesto da Plataforma “Defendemos o Porto Velho”

A Plataforma “Defendemos o Porto Velho” foi criada no último mês de maio pelos vizinhos e vizinhas da Barceloneta e de outros bairros da cidade de Barcelona para afrontar o novo projeto especulativo da reforma do Porto Velho, ampliação e privatização do Cais da Espanha.

Este projeto evidencia, mais uma vez, a obstinação pela promoção de um modelo de cidade excludente e privatizado, pensado somente para uma pequena elite de “super-ricos.” Nesta parte da cidade conhecemos muito bem as problemáticas vinculadas a especulação urbanística e a privatização do espaço público pela experência de exemplos anteriores como foi o caso da construção do Hotel W ou do Complexo Comercial do Maremagnum, já que ambos empreendimentos estão localizados nas imediações do Porto Velho. Este novo projeto implicará novos impactos sociais negativos não só para o bairro, como também para a cidade, além de representar uma clara ameaça à cultura marítima e ao nosso direito à cidade.
Esta reforma não aposta pela promoção de um modelo de cidade sustentável. As iniciativas e projetos nas cidades devem prever não só o benefício econômico, mas também o impacto social e ambiental que supõe para os seus habitantes. É neste contexto que a Plataforma “Defendemos o Porto Velho” estabelece os seus princípios fundacionais para enfrentar esta nova ameaça aos nossos direitos.

 • Defendemos a não privatização do espaço público, por isso declaramos a nossa firme oposição à ampliação do Cais da Espanha e do impacto do projeto na parte Norte do Cais de Pescadores. Queremos um Porto cidadão que seja um espaço de lazer para todos os que vivemos na cidade. Um espaço onde todas as pessoas possam desfrutar da cultura marítima que forma parte do nosso patrimônio histórico e social.
 • Somos contra a construção de barreiras como as que implicarão na definição de uma zona de segurança máxima, assim como a construção do muro que prevê o projeto do Cais da Espanha e que suporia a obstrução do horizonte da Barceloneta e do Gótico levante.
 • O impacto social e ambiental deste projeto que pretende converter o Porto Velho numa garagem de super-iates de luxo é um outro ponto que fundamenta a nossa clara oposição.

O aumento dos preços da moradia em decorrência deste novo investimento especulativo, produzirão uma nova migração de vizinhos e vizinhas que não poderão pagar os custos de aluguel no bairro, como já esta acontecendo na Barceloneta e em outros bairros da Cidade Velha por causa da multiplicação de apartamentos utilizados com fins turísticos. Ao mesmo tempo a substituição de amarres de pesca por amarres de grandes iates implicará no abandono da pesca no Porto Velho ameaçando a sua desaparição e colocando em risco a soberania alimentar da cidade. A pesca artesanal na cidade de Barcelona, respeitosa com o seu meio natural, e a importância de se articular com associações/cooperativas de consumidores/as responsáveis que apoiam este modelo ainda vivo, mas que está em vias de extinção devido ao processo de abandono progressivo que sofreu, também se vê afetado por esta intervenção.
Assim mesmo, queremos denunciar a violação do direito de acesso a informação que sofreram as pessoas e entidades afetadas já que, mesmo solicitando, não puderam aceder a totalidade do projeto. Em todo este processo, a Autoridade Portuária atuou de forma pouco transparente, impedindo o acesso à suposta informação pública do projeto. Exigimos transparência e a participação da vizinhança neste processo que afetara claramente a relação de Barcelona com o mar.