Tagged: ICVEUiA

Comunicat de premsa sobre la declaració de l’UE

[Castellano más abajo]

Europa crida l’atenció da l’Ajuntament de Barcelona sobre la reforma del Port Vell

En relació amb el projecte de reforma del Porta Vell,Europa ha advertiy que l’Ajuntament de Barcelona haurà de tenir en compte l’opinió dels veïns en relació al projecte de reforma del Port Vell.

Després de la constitució de la Plataforma Defensem el Port Vell i per mitjà de les protestes ciutadanes, la polèmica sobre la reforma del Port Vell ha arribat a la Unió Europea. La Comissió Europea ha respost a la pregunta plantejada per Raül Romeva (ICV-EUiA) a finals del maig passat (http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/227652) i ha reiterat, d’una banda, la necessitat d’un estudi d’impacte mediambiental vinculant i, de l’altra, que les administracions públiques implicades han de comptar amb la participació ciutadana.

Cal recordar que el primer projecte presentat per l’Autoritat del Port de Barcelona (APB) i Salamanca Investment – que el Regidor d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, coneixia – no comptava amb cap tipus d’estudi d’impacte ambiental.

Després de les denúncies realitzades per la Plataforma Defensem el Port Vell, recollides per la premsa i les xarxes socials, l’APB es va veure obligada a presentar un nou projecte que sí que incloïa un intent d’estudi d’impacte ambiental. Però aquest és insuficient i no vinculant, al contrari del que indica la Directiva Europea del Consell 85/337/CEE i la Llei 197/30*.

El toc d’atenció de la Comissió Europea a l’Ajuntament de Barcelona és una mostra més que la movilització ciutadana ha posat en evidència la falta de transparència que existeix al voltant del projecte de reforma del Port Vell.

El toc d’atenció de la Comissió Europea a l’Ajuntament de Barcelona és una mostra més que la movilització ciutadana ha posat en evidència la falta de transparència que existeix al voltant del projecte de reforma del Port Vell.

Altres consecucions de la movilització ciutadana

Però això no és l’únic que s’ha aconseguit fins ara: a finals del mes de juliol, l’Ajuntament va anunciar l’aprovació inicial del Pla Especial del Port Vell, que es troba en exposició pública actualment. L’Ajuntament s’ha vist obligat a deixar-lo en exposició pública més temps del que solen estar-ho els projectes que vénen de l’APB.

D’altra banda, l’Ajuntament ha habilitat, al barri de la Barceloneta, uns espais de consulta del projecte, projecte que – cal no oblidar-ho – havia estat cuidadosament apartat de la llum pública fins que la movilització ciutadana el va denunciar.

També es pot afirmar que, gràcies a la protesta ciutadana, s’han introduït canvis en el segon projecte respecte del primer:

Gràcies a la protesta ciutadana, s’han introduït canvis en el segon projecte respecte al primer:

 • L’L’eliminació de la construcció d’una plataforma sobre el mar per allotjar-hi un restaurant de luxe de
  600m2.
 • La La reducció de les dimensions de la tanca de seguretat, d’1m80 a, com a màxim, la mida de la tanca actual.

Per això, la Plataforma Defensem el Port Vell considera imprescindible continuar treballant en la línia acutal. Les consecucions assolides són una demostració que sense movilització ciutadana no és possible democratitzar els processos urbanístics i els projectes que impulsa l’APB.

No obstant això, alguns dels canvis introduïts responen a un intent de maquillatge per part de l’APB i a una voluntat per part de l’Ajuntament d’evitar que la seva imatge sofreixi un desgast per aquest projecte, del que pretenien obtenir únicament beneficis econòmics.

Properes actuacions

En les properes setmanes, la Plataforma Defensem el Port Vell continuarà treballant en diferents línies. Entres altres:

 • La retirada de la proposta actual de reforma del Port vell,
 • La defensa i potenciació de la maritimidad de Barcelona a través de l’espai Maritimidad en Red (que es presentarà a la fi d’any)
 • La pressió per fer que el control sobre el port ciutadà s’exerceixi des de la ciutat, per part de l’Ajuntament de Barcelona i els veïns de la ciutat, i no des de la APB, com passa actualment.**

Més informació:

https://defensemportvell.wordpress.com
En el nostre blog trobaran la documentació relativa al projecte publicada fins ara, les activitats i protestes realitzades i més informació.
També aquí.

[nota al peu]
* Concretament: Directiva Europea Directiva del Consell 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (DOTZE núm. L 175, de 5 de juliol de 1985) i la Llei 197/30 Diari Oficial de les Comunitats Europees 21.7.2001 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 de juny de 2001 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
** CiU va rebutjar la proposta en relació a això que va fer ERC

______________________________

Europa llama la atención al Ayuntamiento de Barcelona sobre la reforma del Port Vell Europa advierte que el Ayuntamiento de Barcelona deberá tener en cuenta la opinión de los vecinos  en relación al proyecto de reforma del Port Vell. Tras la constitución de la plataforma Defensem el Port Vell y las protestas ciudadanas, la polémica sobre la reforma del Port Vell ha llegado a Europa. La Comisión Europea ha respondido a la pregunta planteada  a finales de mayo por Raül Romeva(ICV-EUiA) y reitera la necesidad de un estudio de impacto medioambiental vinculante, y la necesidad de contar con la participación ciudadana por parte de las administraciones implicadas.El primer proyecto presentado por la APB y Salamanca Investment – que el Regidor d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, conocía -, no contaba con ningún tipo de estudio de impacto ambiental.

Tras las denuncias realizadas por la plataforma Defensem el Port Vell, recogidas por la prensa y las redes sociales, la APB se vio obligada a presentar un nuevo proyecto que sí incluye un amago de estudio de impacto ambiental; éste, sin embargo, es insuficiente y no vinculante, al contrario de lo que indica la Directiva Europea del Consejo 85/337/CEE y la Ley 197/30*.El toque de atención de Europa al Ayuntamiento de Barcelona es una muestra más de la falta de transparencia que existe en torno a la reforma del Port Vell, evidenciada por la movilización ciudadana. Pero esto no es lo único que se ha conseguido hasta ahora: a finales del mes de julio, el Ayuntamiento anunció la aprobación inicial del Pla Especial del Port Vell, el cual se encuentra en exposición pública actualmente. El Ayuntamiento se ha visto obligado a dejarlo en exposición pública más tiempo de lo que acostumbran a estar en exposición pública los proyectos que vienen de la APB. Por otro lado, también ha habilitado espacios de consulta del proyecto en el barrio de la Barceloneta. Un proyecto que había sido cuidadosamente apartado de la luz pública hasta que no empezó la denuncia vecinal.Se puede afirmar pues que, gracias a la protesta ciudadana, se han introducido cambios en el segundo proyecto respecto al primero:

 •  La eliminación de la construcción de una plataforma sobre el mar para albergar un restaurante de lujo de 600m2
 •  La reducción del tamaño de la valla de seguridad, de 1.80m (planteado en el primer proyecto) a, como máximo el tamaño de la valla actual.

Por ello, la Plataforma Defensem el Port Vell considera imprescindible continuar trabajando. Los logros alcanzados se interpretan como una demostración de que sin movilización ciudadana no resultaría posible democratizar los procesos urbanísticos y los proyectos que lleva a cabo la APB; sin embargo, algunas de las modificaciones responden a un intento de maquillaje por parte de la APB y a una voluntad por parte del Ayuntamiento de que su imagen no se desgaste también por este proyecto, del que planeaban obtener únicamente beneficios.
En las próximas semanas, la Plataforma Defensem el Port continuará trabajando en diferentes líneas, entre otras:

 • La retirada de la propuesta actual de reforma del Port vell,
 • La defensa y potenciación de la maritimidad de Barcelona a través del espacio Maritimidad en Red (que se presentará a finales de año)
 • La presión para hacer que el control sobre el puerto ciudadano se ejerza desde la ciudad, por parte del Ayuntamiento de Barcelona y los vecinos de la ciudad, y no desde la APB, como ocurre actualmente. **

Más información:

Javier Moreno: 696034542
Gala Pin: 669670430

https://defensemportvell.wordpress.com
En nuestro blog encontrarán la documentación relativa al proyecto publicada hasta ahora, las actividades y protestas realizadas y más información.
También aquí

[nota al pie]
* Concretamente: Directiva Europea Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE núm. L 175, de 5 de julio de 1985) y la Ley 197/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 21.7.2001 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
** CiU rechazó la propuesta al respecto que presentó ERC

Anuncis

La CE dice que ciudadanos deben ser escuchados sobre Port Vell de Barcelona

Noticia publicada en El diario Vasco
Bruselas, 13 ago (EFE).- La Comisión Europea recuerda que los ciudadanos deberán ser informados y su opinión escuchada sobre el proyecto Marina Port Vell de Barcelona, referente a la construcción de un puerto para embarcaciones de lujo de hasta 180 metros y contra el que se han manifestado algunas organizaciones de vecinos.
El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha recordado el derecho de los ciudadanos a dar su opinión y ser informados a raíz de una pregunta parlamentaria remitida por escrito por el eurodiputado de ICV Raul Romeva, en la que éste advierte que el proyecto “tendrá graves consecuencias para la zona”.
Según Romeva, “convertir Marina Port Vell en un embarcadero de superyates supone un grave impacto visual, ya que estos barcos tienen unas dimensiones muy grandes y no permitirán la visión a través del puerto”.
Potocnik, que ha dejado claro no tener todavía en sus manos la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, sí ha querido señalar que por las características del proyecto es aplicable la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, con todas las salvaguardas que trae consigo.
Entre otras, la necesidad que se determinen y evalúen las consecuencias medioambientales de los proyectos antes de que la autoridad competente conceda la autorización correspondiente.
Asimismo, añadió el comisario, “los ciudadanos deben ser informados del contenido de la autorización y deben tomarse en consideración todas las consultas realizadas”.
Aunque el eurodiputado de ICV pedía en su pregunta al comisario a pronunciarse sobre si podía abrirse un procedimiento e infracción de la legislación de la UE sobre medio ambiente, Potocnik ha señalado que el Ayuntamiento de Barcelona “todavía no han adoptado una decisión final sobre este proyecto y, por consiguiente, la CE no observa ningún indicio de infracción.”

La CE dice que ciudadanos deben ser escuchados sobre Port Vell de Barcelona

Noticia publicada en comercio.es

Bruselas, 13 ago (EFE).- La Comisión Europea recuerda que los ciudadanos deberán ser informados y su opinión escuchada sobre el proyecto Marina Port Vell de Barcelona, referente a la construcción de un puerto para embarcaciones de lujo de hasta 180 metros y contra el que se han manifestado algunas organizaciones de vecinos.
El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha recordado el derecho de los ciudadanos a dar su opinión y ser informados a raíz de una pregunta parlamentaria remitida por escrito por el eurodiputado de ICV Raul Romeva, en la que éste advierte que el proyecto “tendrá graves consecuencias para la zona”.
Según Romeva, “convertir Marina Port Vell en un embarcadero de superyates supone un grave impacto visual, ya que estos barcos tienen unas dimensiones muy grandes y no permitirán la visión a través del puerto”.
Potocnik, que ha dejado claro no tener todavía en sus manos la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, sí ha querido señalar que por las características del proyecto es aplicable la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, con todas las salvaguardas que trae consigo.
Entre otras, la necesidad que se determinen y evalúen las consecuencias medioambientales de los proyectos antes de que la autoridad competente conceda la autorización correspondiente.
Asimismo, añadió el comisario, “los ciudadanos deben ser informados del contenido de la autorización y deben tomarse en consideración todas las consultas realizadas”.
Aunque el eurodiputado de ICV pedía en su pregunta al comisario a pronunciarse sobre si podía abrirse un procedimiento e infracción de la legislación de la UE sobre medio ambiente, Potocnik ha señalado que el Ayuntamiento de Barcelona “todavía no han adoptado una decisión final sobre este proyecto y, por consiguiente, la CE no observa ningún indicio de infracción.” EFE

El passat 23 de maig vaig presentar una pregunta a la Comissió Europea relativa al projecte de Marina Port Vell de Barcelona:

Blog de Raül Romeva

Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 

Asunto: Puerto de superyates en Marina Port Vell

 

Existe un proyecto de reforma que pretende cambiar la concesión de dominio público de titularidad en Marina Port Vell, S.A.U en el Puerto de Barcelona. Es un proyecto de la Autoridad Portuaria de Barcelona y del ayuntamiento para construir un puerto privado de yates de lujo.

La Marina Port Vell está situada en el centro de la ciudad, entre el barrio de la Barceloneta y el Barrio Gótico de Barcelona, en un espacio muy sensible a los cambios por su integración dentro de la trama urbana de Ciutat Vella.

Este proyecto tendrá graves consecuencias para la zona. Convertir Marina Port Vell en un embarcadero de superyates supone un grave impacto visual, ya que estos barcos tienen unas dimensiones muy grandes y no permitirán la visión a través del puerto. A la vez, se propone la creación de edificios más altos y barreras de seguridad de 1,80 metros que también crearan grandes barreras visuales.

La conversión del puerto también impactará de forma negativa en el tejido urbano de la ciudad, rompiendo el modelo de diversidad social del barrio de la Barceloneta creando un puerto elitista y excluyente, contrario al modelo del puerto ciudadano necesario para Barcelona. El proyecto también generará graves problemas ambientales ya que los superyates consumen mucha más energía y generalmente usan combustibles fósiles que producirán un gran aumento de la contaminación atmosférica. El proyecto también significará un aumento del uso del vehículo privado en la zona.

Considerando la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (85/337/EEC):

¿Tiene la Comisión constancia de esta propuesta del Ayuntamiento de Barcelona?¿Piensa la Comisión emprender alguna acción contra el tema

Fa una setmana vaig rebre formalment la resposta (tot i que està datada el 17 de juliol):

Respuesta del Sr. Potočnik en nombre de la Comisión

 

La Comisión no tiene conocimiento de la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona relativa al proyecto de construcción de un puerto privado de yates de lujo reconvirtiendo las instalaciones de Marina Port Vell.

Debe observarse que, dependiendo de las características del proyecto, las disposiciones de la Directiva 2011/92/UE(1) (conocida como la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, o Directiva EIA) podrían ser aplicables al presente caso. Los puertos de recreo están cubiertos por el punto 12, letra b), del anexo II de la Directiva EIA.

El procedimiento de EIA garantiza que se determinen y evalúen las consecuencias medioambientales de los proyectos antes de que la autoridad competente conceda la autorización correspondiente. Los ciudadanos pueden dar su opinión y deben tomarse en consideración todas las consultas realizadas. También debe informarse a los ciudadanos del contenido de la autorización.

Las autoridades competentes españolas todavía no han adoptado una decisión final sobre este proyecto. Por consiguiente, la Comisión no observa ningún indicio de infracción de la legislación de la UE sobre medio ambiente y, por el momento, no se puede tomar ninguna medida.

 

(1)DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-16 (versión codificada de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada).

De seguida que en vàrem tenir noticia la vàrem difondre. Aquesta és la nota que en va fer EFE:

La CE dice que ciudadanos deben ser escuchados sobre Port Vell de Barcelona

Noticias EFE

Bruselas, 13 ago (EFE).- La Comisión Europea recuerda que los ciudadanos deberán ser informados y su opinión escuchada sobre el proyecto Marina Port Vell de Barcelona, referente a la construcción de un puerto para embarcaciones de lujo de hasta 180 metros y contra el que se han manifestado algunas organizaciones de vecinos.

El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha recordado el derecho de los ciudadanos a dar su opinión y ser informados a raíz de una pregunta parlamentaria remitida por escrito por el eurodiputado de ICV Raul Romeva, en la que éste advierte que el proyecto “tendrá graves consecuencias para la zona”.

Según Romeva, “convertir Marina Port Vell en un embarcadero de superyates supone un grave impacto visual, ya que estos barcos tienen unas dimensiones muy grandes y no permitirán la visión a través del puerto”.

Potocnik, que ha dejado claro no tener todavía en sus manos la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, sí ha querido señalar que por las características del proyecto es aplicable la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, con todas las salvaguardas que trae consigo.

Entre otras, la necesidad que se determinen y evalúen las consecuencias medioambientales de los proyectos antes de que la autoridad competente conceda la autorización correspondiente.

Asimismo, añadió el comisario, “los ciudadanos deben ser informados del contenido de la autorización y deben tomarse en consideración todas las consultas realizadas”.

Aunque el eurodiputado de ICV pedía en su pregunta al comisario a pronunciarse sobre si podía abrirse un procedimiento e infracción de la legislación de la UE sobre medio ambiente, Potocnik ha señalado que el Ayuntamiento de Barcelona “todavía no han adoptado una decisión final sobre este proyecto y, por consiguiente, la CE no observa ningún indicio de infracción.” EFE

Foto: Vistes de la marina Port Vell, que acollirà grans iots i passarà a estar blindada, en una imatge d’arxiu. Font:JOSEP LOSADA /Arxiu ElPuntAvui.

Resum de les reunions amb PSC, Unitat per Barcelona i ICVEUiA

La setmana passada ens vam reunir amb diferents partits per exposar-lis els motius pels quals des de la plataforma Defensem el Port Vell ens oposem a les modificacions que es plantegen, així com per demanar-lis que treballin per fer que les administracions públiques implicades actualment en el procés (Autoritat Portuària de Barcelona i Ajuntament) respectin els principis democràtics de transparència i informació.

Us posem un breu, molt breu resum.

La primera va ser dimarts 22 amb PSC i Unitat per Barcelona:

 • Assistents:

Pepa F, Pino, Javier, Antonio, Muna, Gala (Plataforma Defensem el Port Vell)
Xavier Roman, eduard Thió (Unitat per Barcelona)
A. Escarp, S. jaurrieta, A. Estopà i un tal David (PSC)

 • Se’ls expliquen les raons per les quals ens oposem al projecte i considerem necessari fer un debat públic sobre la qüestió:

Ho entenen, expliquen les seves al·legacions (aviat les penjarem al apartat de documents).
PSC mostra la seva preocupació per perdre “activitat econòmica” [sic.], no comenta el tema de la privatització del Moll d’Espanya.
Unitat Per Barcelona es mostra més propens a recuperar el control del port ciutadà per part de l’ajuntament de Barcelona.

 • Se’ls demana que s’oposin al ple de l’Ajuntament-> Sobre oposar-se al projecte en el ple de l’ajuntament:

PSC diu que “depen del que arribi al ple”, ja que abans ha de passar per Hàbitat urbà i ser exposat a un procés d’al·legacions.
Unitat per Barcelona es mostra propensa, però no expresa compromís.

 • demanda de que treballin per fer que les administracions públiques implicades actualment en el procés (Autoritat Portuària de Barcelona i Ajuntament) respectin els principis democràtics de transparència

Es comprometen a demanar:
· Concessió a Marina Port vell de 1991
· Modificació de la concessió de setembre de 2009 + febrer de 2012
· Ampliació de concessió a marina 92
· Avisar-nos quan entri a Hàbitat urbà

Reunió 23 amb ICVEUiA:

 • Assistents:

Pepa F, Guillermo, Horacio, Gala (Plataforma Defensem el Port Vell)
Rubén, Rut Garrido, Rubén Costa, Elsa Blasco, Roger, Sol (ICVEUiA)

 • Se’ls expliquen les raons per les quals ens oposem al projecte i considerem necessari fer un debat públic sobre la qüestió:

Es mostren receptius i propers al posicionament.

 • Se’ls demana que s’oposin al ple de l’Ajuntament-> Sobre oposar-se al projecte en el ple de l’ajuntament:

Ho faran.

 • demanda de que treballin per fer que les administracions públiques implicades actualment en el procés (Autoritat Portuària de Barcelona i Ajuntament) respectin els principis democràtics de transparència

Es comprometen a demanar:
· Concessió a Marina Port vell de 1991
· Modificació de la concessió de setembre de 2009 + febrer de 2012
· Ampliació de concessió a marina 92
· Avisar-nos quan entri a Hàbitat urbà

A tots tres se’ls ofereix adherir-se a la plataforma un cop publicat el manifest.